उपभोक्ता सामिती गठन सम्बन्धमा (म्यङ्लुङ नगरपालिकका सबै वडा सचिबहरु)