म्याङलुङ्ग नगरपालिकामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ |

 

सूचना तथा समाचार

उपस्थित सम्वन्धमा (२०७४/११/२२ मा)

लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको "स्थानीय तहमा लघु उद्यम विकास सम्वन्धी नमुना कार्यन्वयन  सहयोगी पुस्तिकाहरु, निति निर्देशिकाहरु, कानुनी दस्तावेजहरु तथा योजना तर्जुमा प्रकृया र अनुगमन प्रकृया"

उपस्थिती भाई दिने बारे

अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा अन्तरक्रिया

 कार्यक्रम

Pages