कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, शुशासन र पुर्वाधार । स्वचछ, सुन्दर समृद्ध म्याङलुङ नगरको आधार ।।

 

अनुमान तथा बजेट निधार्ण समितिको निर्णय ।

Supporting Documents: